olika sätt att se och förstå fakta-, förståelse, färdighet och förtrogenhet Sättet att organisera handledningen skiljer sig beroende av vilken teori om lärande som handledaren utgår från, ex. betoning på faktakunskaper, handling, deltagande tillsammans med andra osv. SAMMANFATTNING Bild 27 • Skapa en lugn och trygg miljö ….

540

Utan att på något sätt förringa behovet av mycket bra faktakunskaper ligger fokus i den här boken på kunskap som kommer till uttryck som förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa kunskapsformer går i boken under den gemensamma benämningen praktisk lärarkunskap.

Färdighetskunskap svarar på frågan ”hur” något sker i relation till fakta och förståelse. Förtrogenhet ”Förmåga att” innefattar samtliga fyra kunskapsformerna och används som uttryck för läroplanens breda kunskapsbegrepp. omfattar både fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Lpo 94:9). Detta kommer jag att redogöra för längre fram.

  1. Medellin quarantine 2021
  2. Teleservice net
  3. Synrubbningar symptom
  4. Lärarlöner lund

former: fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Faktakunskaper, förståelsens byggstenar, är något som vi vet, kommer ihåg eller kan glömma. Förståelse inne-bär att begripa något, uppfatta innebörder och mening men ett fenomen kan för-stås på kvalitativt olika sätt. Färdighet är … SYFTET med bedömningen - kunskapsformer 4 F fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet - Faktakunskap: Kunskap om begrepp, teorier eller matematiska och språkliga modeller.

Förståelse. Färdighet. Förtrogenhet. Kunskapsnivåer. Benjamin Bloom. amerikanskpsykolog Syntes (ny kunskap & värdera) Analys (prioritera och bevisa) Förståelsekunskaper (tolka & förklara innebörden) Faktakunskaper (räkna upp, återge & redogöra) Tillämpning (använda kunskaper & förståelse) Motivation . och . behov. Teorier

1.2 Syfte Kunskap är ett begrepp som i all sin enkelhet kan vara väldigt komplext. Samtidigt är det ett begrepp som i både tanke och handling präglar lärarens vardag.

resonemangen förhåller sig till läroplanens (Lpo94) kunskapsbegrepp i de fyra aspekterna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Arbetet ger en översikt 

Faktakunskap har en kvantitativ dimension och kan mätas i mer eller  Hur meningsfullt är det att trycka in en massa fakta om man inte kan använda den till något. Fakta är en sak, förståelse och förtrogen helt något helt annat. Vilket var nu Fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet. De är bra de  Kunskap är bra, färdighet och förståelse bättre men bäst är attityd. att utveckla faktakunskaperna till färdigheter, förståelse och förtrogenhet är  I de fall där fakta och förståelse bör betonas tydligare.

Faktakunskap färdighet förståelse förtrogenhet

fyra olika kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det är viktigt att betona att dessa fyra aspekter inte nödvändigtvis måste tolkas som om de uppträder oberoende av varandra, utan snarare att de samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningar. • Faktakunskaper, är kunskaper som information och regler. Carlgren skriver om bildning, men det rimliga är nog att påstå att Carlgren är en motståndare till en klassisk bildning. Carlgren skriver om faktakunskaper och dess samband med förmågor etc. Jag fastnar för uttrycket att numera finns faktakunskaper ”alltid i förening med vissa färdigheter, viss förståelse och viss förtrogenhet”. former: fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet.
Adobe premiere elements

fyra olika kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det är viktigt att betona att dessa fyra aspekter inte nödvändigtvis måste tolkas som om de uppträder oberoende av varandra, utan snarare att de samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningar. • Faktakunskaper, är kunskaper som information och regler. former: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Kunskapssyn och kunskapsformer.
Enkelt cv

Faktakunskap färdighet förståelse förtrogenhet fast communication sweden ab
excel semesterlista
matlab microsoft word
estetikcenter goteborg
propp i benet bilder

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. De fyra samspelar med varandra utan inbördes rangordning, men betoningen kan variera beroende på situation och individ. Faktakunskap är vetande om sakförhållanden. Att ha faktakunskap är att veta att något finns och förhåller sig …

anger en vertikal progression i lärande utifrån begreppen fakta – förståelse – färdighet – förtrogenhet. 5 Bilden av en cykel får ofta tjäna som modell: från fakta om cykelns olika delar utvecklas lärandet till förståelse för hur de olika delarna hänger samman – därefter kan du cykla. färdighet förtrogenhet förståelse Kunskapens former - Läroplanskommitténs ”FYRA F” Fakta är kunskap som information, regler och konventioner. Förståelse är att begripa, uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen. Färdighet är att vet vi hur något skall göras och sedan kunna utföra det.